چرخ دستی میل لنگ

prev: چند تکه سنگ شکن با حیاط مساوی است
next: نرخ چرخ ریکو در اریسا